Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

NASZA WIZJA

Nasze przedszkole uwzględnia indywidualność, niepowtarzalność każdego dziecka.

Wspieramy dziecko w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych – uczymy dziecko jak rozeznawać własne emocje i jak je wyrażać w sposób społecznie akceptowany.

Pomagamy dziecku w zaspokajaniu potrzeb społecznych – uczymy zasad współżycia w grupie i radzenia sobie z problemami.

Wpieramy dzieci w procesie adaptacyjnym do nowych i zmieniających się warunków.

Współpracujemy z rodzicami i wspomagamy ich  w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

 

PROJEKT PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE

W roku szkolnym 2002/2003 przedszkole przystąpiło do międzynarodowego projektu szkoleniowego "Przyjazne Przedszkole". Głównym celem projektu było tworzenie na terenie przedszkola jak najkorzystniejszych warunków rozwojowo - wychowawczych dla dzieci w sferze emocjonalno -społecznej. Uczestnictwo w projekcie zapewniło gronu pedagogicznemu poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz wypracowanie nowych metod pracy z dziećmi w wieku 3 - 6 lat. W kolejnych latach nasza placówka przystąpiła do drugiego i trzeciego etapu projektu „Przyjazne Przedszkole 2” i „Przyjazne Przedszkole 3”.

 

PROGRAMY I PLANY PRACY NA KTÓRYCH OPIERAMY NASZĄ PRACĘ

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

Program "Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały

Program ten zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole.

Został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.

Plan roczny pracy przedszkola – „Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci oraz kształtowanie postaw, umiejętności, sprawności i zainteresowań związanych ze sportem”

Plan ten zakłada m.in.

-zorganizowanie w każdej z sal „strefy ruchu”

-promowanie zdrowego i sportowego stylu życia

-poznawanie sportowców związanych ze środowiskiem lokalnym

-olimpiadę sportową

 

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA

Przedszkole ma opracowaną własną „Koncepcję Pedagogiczną", która zawiera opis stanu faktycznego placówki w oparciu o następujące zagadnienia :

-Nasza placówka o sobie

-Jakie wartości ma dla nas wychowanie w placówce

-Jak rozumiemy nasza role jako wychowawcy

-Jaką mamy wizję dziecka

-Jakie prawa ma dziecko, jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej

-Jak odbywa się planowanie pedagogiczne

-Nasz dzień

-Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia, wychowania ekologicznego

-Adaptacja nowych dzieci

-Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu

-Kontakty z innymi instytucjami

-Jak reprezentujemy naszą placówkę na zewnątrz

Jest to dokument, który aktualizujemy raz na dwa lata . Służy lepszemu poznaniu słabych i mocnych stron pracy naszego przedszkola. Stanowi także podstawę opracowania programu rozwoju przedszkola. Dokument jest dla Państwa dostępny w naszym przedszkolu.

 

PROGRAM ADAPTACYJNY

Odnosi sie on do rodziców i dzieci rozpoczynających przedszkole. Ma na celu łatwiejsze i szybsze aklimatyzowanie się do nowego środowiska oraz integrację ze społecznością przedszkola. Adaptacja dzieci 3 letnich podzielona jest na 3 etapy: rozpoczyna się najczęściej w maju (cyklem 5 spotkań), następne trzy spotkania odbywają się tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (na koniec sierpnia) i trwa cały wrzesień aż do momentu kiedy dziecko w pełni zaadaptuje się w nowych warunkach przedszkolnych.

Podczas spotkań adaptacyjnych dzieci i rodzice mają szansę poznać salę, nauczycielki, zabawki, rówieśników, ogród przedszkolny oraz łazienkę i szatnię. Stopniowo, nie inwazyjnie „odsuwane” są od rodziców na dłuższe chwile, po to by za jakiś czas móc już całkowicie samodzielnie funkcjonować w rzeczywistości przedszkolnej.

Program adaptacyjny podparty jest wieloma narzędziami, z których zawsze korzystamy m.in.: okienko pożegnań, skrzynia skarbów, rytuał powitania itd.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

-Ma szansę wszechstronnego rozwoju

- Uczy się samodzielności

-Rozwija aktywność twórczą i kreatywne myślenie

-Współtworzy zasady obowiązujące w grupie oraz uczy się ich przestrzegania

-Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

-Czuje się bezpieczne w życzliwej i przyjaznej atmosferze

-Samodzielnie nakłada posiłki i decyduje  o porcji jaką zjada.

-Uczy się zachowań proekologicznych.